EVEXIS ONLINE

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία GNET GAMING NETWORK Ε.E. με έδρα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 16, Θεσ/νίκη, με ΑΦΜ 999124273 και αριθ. ΓΕΜΗ 058773604000 εφεξής αναφερόμενη ως «Πάροχος Υπηρεσίας ή Εταιρία», προσφέρει στους χρήστες της Εφαρμογής, εφεξής αναφερόμενους ως «Χρήστης», πρόσβαση στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαιτολογικού γραφείου evexis, εφεξής αναφερόμενη ως «Εφαρμογή».

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για τη χρήση των υπηρεσιών της διαδικτυακής εφαρμογής www.evexis.eu και αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσίας με τον εκάστοτε Χρήστη.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Γενικά

1.1. Η εταιρεία GNET General Networks εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρία ή Πάροχος Υπηρεσιών», προσφέρει στους χρήστες της Εφαρμογής, εφεξής αναφερόμενους ως «Χρήστης», πρόσβαση στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαιτολογικού γραφείου evexis, εφεξής αναφερόμενη ως «evexis» ή «Εφαρμογή».

1.2 Πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν για την Εφαρμογή, ΠΡΙΝ από την επίσκεψη ή τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής που παρέχεται από την Εταιρία. Με την εγγραφή του Χρήστη στην διαδικτυακή εφαρμογή evexis, ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοεί και συμφωνεί με το περιεχόμενο όλων των όρων της παρούσας συμφωνίας, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει την ικανότητα δικαίου ή/και εκπροσώπησης να δεσμεύει τον ίδιο ή την οντότητα που εκπροσωπεί για όλους τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

1.3 Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής και των υπηρεσιών του www.evexis.eu

1.4 Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Εφαρμογής μας και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού της διαδικτυακής Εφαρμογής, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην Εταιρία.

1.5 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής “ΓΟΠ” ή «συμφωνία») ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία σε σχέση με το evexis, ακόμη και αν δεν γίνεται ρητή αναφορά στο ΓΟΠ σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Ειδικότερες συμφωνίες πρέπει να γίνονται γραπτώς και να ισχύουν μόνο για αυτό.

1.6 Η Εταιρία διαθέτει την Εφαρμογή προς χρήση στον Χρήστη με την ενεργοποίηση της Εφαρμογής. Βάσει των παρόντων όρων που συνιστούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ Εταιρίας και Χρήστη, όπως και της Πολιτικής Απορρήτου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της συμφωνίας, η Εταιρία παρέχει στον Χρήστη το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το evexis («άδεια χρήσης»).

1.7 Ρητώς συμφωνείται και γίνεται δεκτό ότι, με την παρούσα αποδοχή των όρων χρήσης, ο Χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι επιχειρηματίας (φυσικό πρόσωπο) και όχι καταναλωτής, εφοδιασμένος ο ίδιος, για την άσκηση Διαιτολογικής Πράξης (ήτοι κατάρτιση Διαιτολογίου στην ενότητα “Πρόγραμμα Διατροφής” της Υπηρεσίας), με πτυχίο Διαιτολογίας – Διατροφολογίας όπως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, (ΠΔ 133/1 Οκτωβρίου 2014) ή εταιρία (νομικό πρόσωπο) που απασχολεί ή συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με φυσικά πρόσωπα που πληρούν του όρους του παρόντος και από τα οποία αποκλειστικά θα γίνεται η χρήση της Εφαρμογής. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια της δήλωσης του Χρήστη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι εταιρία (νομικό πρόσωπο) οι αντίστοιχες δηλώσεις αφορούν ομοίως στα φυσικά πρόσωπα τα οποία ανεξαρτήτως της μεταξύ τους σχέσης, υπαλληλική, συνεργασίας ή άλλο, κάνουν εξουσιοδοτημένη χρήση της Εφαρμογής.

Εξαιρούνται ρητώς οι φοιτητές-σπουδαστές σχολών (ανώτατων, ανώτερων, δημοσίων ή ιδιωτικών) με αντικείμενο σχετικό ή παραπλήσιο με την Διατροφή-Διαιτολογία στα πλαίσια εκπαιδευτικών μαθημάτων των σχολών τους.

1.8 Ο Χρήστης με την παρούσα αποδοχή των όρων χρήσης, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει στη διάθεσή του ρητή έγγραφη συναίνεση του Πελάτη και των εν γένει φυσικών προσώπων με τα οποία συμβάλλεται, στο πλαίσιο παροχής των εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών του, για την καταχώρηση στην Εφαρμογή των προσωπικών τους δεδομένων και ότι οποτεδήποτε του ζητηθεί θα θέσει αυτήν (έγγραφη συναίνεση Πελάτη), ως πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο, στη διάθεση του Παρόχου Υπηρεσίας.

2. Πεδίο Υπηρεσιών

2.1 Η Εφαρμογή evexis περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

2.1.1 τήρηση πελατολογίου (λήψη ιστορικού, καταχώριση μετρήσεων, δημιουργία προγράμματος διατροφής και καταχώριση συμβουλών)

2.1.2 καταχώρηση και διαχείριση ραντεβού

2.1.3 διαθέσιμοι πίνακες ανάλυσης τροφίμων σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά

2.1.4 κατάρτιση συνταγών με ανάλυση σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά

2.1.5 δημιουργία διατροφικών ετικετών

2.1.6 δημιουργία προτύπων γευμάτων

2.1.7 δημιουργία προτύπων διαιτολογίων

2.1.8 στατιστική ανάλυση πελατολογίου

2.2 Για τη λειτουργία της Εφαρμογής προαπαιτείται ο εφοδιασμός του Χρήστη με συσκευή (κινητό τηλέφωνο, ή tablet, ή σταθερός υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής) που επιλέγει και υποδεικνύει ο ίδιος (εφεξής «Συσκευή») και σύνδεση με το διαδίκτυο.

2.3 Ο Χρήστης θα πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.partners.evexis.eu στη Συσκευή με δικές του ενέργειες και ευθύνη. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια του Χρήστη.

2.4 Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει ελέγξει τη συμβατότητα της Εφαρμογής με τις ανάγκες και δυνατότητές του και ότι έχει λάβει από την Εταιρία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές για τη σύμπραξη στην παρούσα συμφωνία. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους ή τον τρόπο λειτουργίας της Εφαρμογής δεν είναι κατανοητός στο Χρήστη, ο τελευταίος οφείλει να μην αγοράσει ή/και χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή.

2.5 Σε περίπτωση που νέες ή αναβαθμισμένες συσκευές του Χρήστη απαιτούν αλλαγή της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η Εταιρία, η τελευταία δύναται να υποβάλλει οικονομική προσφορά στον Χρήστη, ώστε να ανταποκρίνεται στο αίτημά του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Χρήστης δύναται να διακόψει τη χρήση της Εφαρμογής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον όρο 5.1 του παρόντος.

2.6 Η Εταιρία δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τις προδιαγραφές που χρησιμοποιεί για την παροχή της Εφαρμογής υπό τον όρο ότι αυτές πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Οι όποιες τροποποιήσεις θα θεωρούνται αναβάθμιση του λογισμικού και της εν γένει εφαρμογής evexis στην προσπάθεια της Εταιρίας να βελτιώσει την ποιότητα της Εφαρμογής.

2.7 Υπηρεσίες της Εταιρίας που χρησιμοποιούνται από το Χρήστη, για λογαριασμό του ιδίου και δεν περιλαμβάνονται στο παρόν πεδίο υπηρεσιών τιμολογούνται από την Εταιρία στο Χρήστη σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο αυτής. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν κυρίως βοηθήματα εφαρμογής, ανάλυση, διάγνωση ή/και εξάλειψη σφαλμάτων και δυσλειτουργιών για τα οποία ο Χρήστης είναι υπεύθυνος. Αυτό ισχύει επίσης για την εξάλειψη των δυσλειτουργιών εάν έχουν γίνει ή γίνονται αλλαγές, προσθήκες ή άλλες παρεμβάσεις από την Εταιρία ή από τρίτους. Υπηρεσίες σεμιναρίων δεν περιλαμβάνονται στο παρόν πεδίο Υπηρεσιών και αν λάβουν χώρα, απαιτείται νέα συμφωνία.

2.8 Αν η Εταιρία μεσολαβεί για την παροχή υπηρεσιών στο Χρήστη από τρίτα πρόσωπα ύστερα από αίτημα του Χρήστη, οι συμφωνίες συνάπτονται αποκλειστικά μεταξύ του Χρήστη και του τρίτου προσώπου υπό τους εκεί προβλεπόμενους όρους και συμφωνίες με το τρίτο πρόσωπο. Η Εταιρία είναι υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχει η ίδια.

3. Πρόσβαση στην Υπηρεσία – Διάρκεια

3.1 Η Εταιρία παρέχει την Εφαρμογή σε τριμηνιαία ή ετήσια βάση, κατ’ επιλογή του Χρήστη και τίθεται σε ισχύ με την ενεργοποίηση της Εφαρμογής. Η δυνατότητα ανανέωσης της χρήσης της Εφαρμογής από το Χρήστη είναι απεριόριστη.

3.2 Ο Χρήστης, φυσικό πρόσωπο, για την εγγραφή του στην Εφαρμογή πληκτρολογεί στη συσκευή του τη διαδικτυακή πύλη https://partners.evexis.eu, υποτομέα της ιστοσελίδας www.evexis.eu που είναι η μοναδική επίσημη ιστοσελίδα της Εφαρμογής. Ο Χρήστης στα αντίστοιχα πεδία εισάγει Όνομα Χρήστη και Κωδικό για να ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας του Λογαριασμού του (εφεξής «Λογαριασμός») όπου καταχωρεί με δική του επιμέλεια και ευθύνη τα δεδομένα που απαιτούνται.

3.3 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του Λογαριασμού, η Εταιρία αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) που καταχώρισε ο Χρήστης, ένα σύνδεσμο επιβεβαίωσης του Λογαριασμού και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας. Μετά την επιβεβαίωση από το Χρήστη, η Εταιρία ενεργοποιεί την πρόσβαση του Χρήστη στην Υπηρεσία.

3.4 Με την ενεργοποίηση του Λογαριασμού ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στο Λογαριασμό του όπου καταχωρεί με δική του επιμέλεια και ευθύνη τα δεδομένα των Πελατών του. Ξεκαθαρίζεται ρητά ότι για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η δημιουργία ενός λογαριασμού. Η δημιουργία περαιτέρω λογαριασμών χρήστη με δήλωση διαφορετικών λογαριασμών email δεν επιτρέπεται και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης όλων των λογαριασμών χρήστη πέραν του πρωταρχικού που δημιουργήθηκε.

3.5 Η Εφαρμογή παρέχεται δωρεάν για περίοδο 30 ημερών στο Χρήστη μέχρι την καταχώριση και πέντε (5) Πελατών και δεν υποχρεούται σε καταβολή αντιτίμου για την ενεργοποίηση και χρήση της Εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να καταχωρήσει άνω των πέντε (5) Πελατών, οφείλει να προβεί στην προσήκουσα καταβολή της συνδρομής (βλ. κάτωθι όρο 4).

3.8 Εάν η άδεια χρήσης λήξει λόγω μη εμπρόθεσμης προκαταβολής της συνδρομής, η Εταιρία παρέχει στο Χρήστη περίοδο εφτά (7) ημερών για την προσήκουσα εξόφληση αυτής (συνδρομή). Ο χρήστης ενημερώνεται για την λήξη της συνδρομής με ειδικό μήνυμα στην αρχική οθονη της υπηρεσίας κάθε φορά που συνδέεται στον λογαριασμό του. Μετά τη λήξη και της περιόδου χάριτος, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει («κλειδώσει») το Λογαριασμό του Χρήστη και ο Χρήστης δε μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, ούτε και επιτρέπεται να δημιουργήσει νέο λογαριασμό ώστε να χρησιμοποιήσει την δωρεάν έκδοση της υπηρεσίας.

3.9 Τα αρχεία καταγραφής των δεδομένων του Χρήστη που συλλέγονται ή καταχωρούνται στο evexis αποθηκεύονται σε διακομιστή που παρέχεται από συμβεβλημένο με την Εταιρία νομικό πρόσωπο για περίοδο μέγιστης διάρκειας 20 ετών από τη λύση της συμβατικής σχέσης και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως και τους ειδικότερους όρους και διακρίσεις της παρούσας και της Πολιτικής Απορρήτου.

4. Αντίτιμο της Εφαρμογής – Τρόπος πληρωμής

4.1 Το αντίτιμο της Εφαρμογής ορίζεται από την Εταιρία σε συμφωνία με τον Χρήστη και προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε κύκλου χρέωσης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή μέσω Πύλης Πληρωμών από τρίτο πάροχο (όπως PayPal, vivawallet, κτλ.). Η Εφαρμογή για την καταχώριση μέχρι και πέντε (5) Πελατών παρέχεται δωρεάν για περίοδο 30 ημερών. Ο αριθμός ΙΒΑΝ που διατηρεί η Εταιρία κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Χρήστη μετά την εγγραφή του.

4.2 Ο επίσημος και ισχύων τιμοκατάλογος αναρτάται στην αρχική σελίδα στην ιστοσελίδα της Εφαρμογής www.evexis.eu και ο Πάροχος Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά Τιμοκαταλόγου και θα ισχύει άμεσα από την ανάρτησή τους στην αρχική σελίδα της Εφαρμογής. Τυχόν τροποποίηση των τιμών του Τιμοκαταλόγου που συνεπάγεται μεγαλύτερη χρηματική επιβάρυνση για τον Χρήστη από αυτή που ίσχυε προηγουμένως (εξαιρουμένων των περιπτώσεων τροποποίησης του Τιμοκαταλόγου λόγω προσθήκης σε αυτόν τιμολογίων για νέες υπηρεσίες ή περιπτώσεων αύξησης τιμολογίων για υπηρεσίες που δεν λαμβάνει ο Χρήστης βάσει της παρούσας) θα τίθεται σε ισχύ μετά από ένα (1) μήνα από την ανάρτησή του στην ως άνω ιστοσελίδα.

4.3 Η τριμηνιαία ή ετήσια συνδρομή προκαταβάλλεται από το Χρήστη και ισχύει για τη χρήση της Εφαρμογής για το χρονικό διάστημα που επέλεξε (τρεις ή δώδεκα μήνες).

4.4 Ο Χρήστης θα λαμβάνει την απόδειξη πληρωμής στην υποδειχθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση όπως καταχωρίστηκε στο Λογαριασμό του.

4.5 Μια πληρωμή θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα την ημέρα που καθίσταται διαθέσιμη στην Εταιρία. Σε περίπτωση καθυστερημένων πληρωμών, η Εταιρία δικαιούται να χρεώσει τους νόμιμους τόκους υπερημερίας και όλα τα αναγκαία έξοδα για την είσπραξή τους.

4.6 Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προκαταβάλλει τη τριμηνιαία ή ετήσια χρέωση χρήσης στην ως άνω συμφωνηθείσα ημερομηνία, η Εταιρία παρέχει στο Χρήστη περίοδο εφτά (7) ημερών για την προσήκουσα εξόφληση αυτής (εφεξής «περίοδος χάριτος»). Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει («κλειδώσει») το Λογαριασμό του Χρήστη και ο Χρήστης δε μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την απενεργοποίηση του Λογαριασμού του Χρήστη, ο Πάροχος της Υπηρεσίας διαγράφει, χωρίς να τάξει προθεσμία και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το Λογαριασμό του Χρήστη για τους πέραν των αρχικών πέντε (5) πελατών που έχει καταχωρήσει, εφόσον δεν εκκρεμεί έννομο αίτημα από τις δικαστικές αρχές για την διατήρηση του. Η άσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρίας υπό την παρούσα παράγραφο δεν εξαρτάται από προηγούμενη έγγραφη ή προφορική ενημέρωση ή γνωστοποίηση προθέσεων προς το Χρήστη.

4.7 Ο Χρήστης υποχρεούται να προβεί σε επίσημη διεκδίκηση σχετικά με αμφισβητούμενες χρεώσεις εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήψη του παραστατικού. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, ο Χρήστης παραιτείται κάθε αμφισβήτησης και διεκδίκησης. Κάθε είδους επιστροφή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας και μπορεί να προσφερθεί αποκλειστικά και μόνο ως παροχή πίστωσης με τη μορφή χρόνου συνδρομής της Εφαρμογής κατά τη μελλοντική τιμολόγηση.

4.8 Η Εταιρία χρησιμοποιεί ένα τρίτο μέρος που εκτελεί την πληρωμή (ο «Εκτελών την πληρωμή» ή «Πύλη Πληρωμών») ώστε να συνδέσει το λογαριασμό της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του Χρήστη με την Εφαρμογή. Η διαδικασία των πληρωμών ή πιστώσεων, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού του Εκτελούντος την πληρωμή θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου του Εκτελούντος την πληρωμή και του εκδότη της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του Χρήστη επιπροσθέτως των παρόντων Όρων. Τυχόν επιβαρύνσεις ή προμήθειες που επιβάλλονται από τον Εκτελούντα την πληρωμή για την εκτέλεση της πληρωμής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Εταιρία. Τυχόν επιβαρύνσεις ή προμήθειες που επιβάλλονται από την Τράπεζα του Χρήστη για την εκτέλεση της πληρωμής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Χρήστη. Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για λάθη που γίνονται από τον Εκτελούντα την πληρωμή. Όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού του Εκτελούντος την πληρωμή, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τις σχετικές λεπτομέρειες της εκάστοτε συναλλαγής αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου και με όσα ορίζονται στο παρόν.

4.9 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκυρη πληρωμή όλων των χρεώσεων από την Εταιρία αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Εταιρία και για την παροχή στον Εκτελούντα την πληρωμή ενός σε ισχύ λογαριασμού πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή υπηρεσιών πληρωμών για πληρωμή αυτών των χρεώσεων για τη χρήση της Εφαρμογής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται δεν επιστρέφεται.

5. Διακοπή της Εφαρμογής

5.1 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να μην ανανεώσουν τη χρήση της Εφαρμογής χωρίς σπουδαίο λόγο και αζημίως. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού από την Εταιρία, η τελευταία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης για την επικείμενη μη ανανέωση, αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση με προθεσμία ενός μηνός, μετά την παρέλευση της οποίας επέρχεται η λύση αυτής (η ειδοποίηση δύναται να λάβει χώρα με αποστολή email στην αντίστοιχη διεύθυνση που έχει εισάγει ο Χρήστης στο Λογαριασμό του).

5.2 Αυτή η συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως για σπουδαίο λόγο από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα και υπό την επιφύλαξη του όρου 5.3 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η παρούσα σύμβαση λύεται από την παραλαβή της έγγραφης καταγγελίας από το προς ον η κοινοποίηση συμβαλλόμενο μέρος (η καταγγελία δύναται να λάβει χώρα με αποστολή email στις ως άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις διευθύνσεις). Σπουδαίος λόγος καταγγελίας υφίσταται:

α. σε περίπτωση παραβίασης ουσιώδων όρων της σύμβασης και αποτυχίας συμμόρφωσης και αποκατάστασης από το υπαίτιο μέρος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή έγγραφης γνωστοποίησης που υποχρεούται να στείλει το ανυπαίτιο μέρος

β. σε περίπτωση παύσης εργασιών, χρεωκοπίας ή άλλης διαδικασίας αφερεγγυότητας που ανοίγει ή απορρίπτεται λόγω έλλειψης ενεργητικού και τα αποτελέσματα επέρχονται από τη λήψη της καταγγελίας

γ. σε περίπτωση αδυναμίας παροχής ή λήψης των παρεχόμενων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας και τα αποτελέσματα επέρχονται από τη λήψη της καταγγελίας.

5.3 Ο Πάροχος Υπηρεσίας δύναται να καταγγείλει για σπουδαίο λόγο την παροχή της Εφαρμογής προς τον Χρήστη χωρίς να τάξει προθεσμία και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις κάτωθι περιπτώσεις:

• Μη προκαταβολή της συνδρομής εντός της προθεσμίας χάριτος των εφτά (7) ημέρων. Στην περίπτωση αυτή, η δωρεάν παροχή της Εφαρμογής δε θίγεται.

• Εφόσον ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές της χώρας διαμονής του Χρήστη ή τις Ελληνικές δικαστικές αρχές με δικαστικό ένταλμα ή οποιαδήποτε έννομη αίτηση προς την Εταιρία βάση του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου

• Παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων

• Παραβίαση διατάξεων της νομοθεσίας

5.4 Η Εταιρία δύναται επίσης να λήξει πρόωρα τη σύμβαση σε περίπτωση σπουδαίου λόγου αν ουσιώδεις παράμετροι της παροχής υπηρεσιών έχουν μεταβληθεί και για το λόγο αυτό η Εταιρία δεν είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της.

5.5 Ο Πάροχος Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τέλος επανενεργοποίησης του Λογαριασμού, μετά από διακοπή του (απενεργοποίηση ή τερματισμό) για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του Χρήστη. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας επιλέξει να προβεί σε χρέωση τέλους επανενεργοποίησης, το ύψος αυτού θα ορίζεται από τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους που διατηρεί ο Πάροχος Υπηρεσίας και βρίσκονται αναρτημένοι στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εφαρμογής.

5.6 Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας, ο Πάροχος της Υπηρεσίας διαγράφει, χωρίς να τάξει προθεσμία και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα δεδομένα πελατών του Χρήστη στο Λογαριασμό του εφόσον δεν εκκρεμεί έννομο αίτημα από τις δικαστικές αρχές για την διατήρηση τους. Διαγραφή των δεδομένων πελατών του Χρήστη σημαίνει ότι ο Χρήστης χάνει όλα τα δεδομένα των πελατών που έχει εισαγάγει στην Εφαρμογή ακόμα και αν επανεργοποιηθεί ο Λογαριασμός του Χρήστη κατόπιν νέας συμφωνίας. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Ρητώς αναγνωρίζεται ότι ο Πάροχος Υπηρεσίας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων του Χρήστη ή/και των πελατών του.

5.7 Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης:

α. οποιαδήποτε δικαιώματα παρείχε το ένα στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος λήγουν και παύουν να ισχύουν

β. οι χρεώσεις που τυχόν οφείλονται από το Χρήστη στην Εταιρία για τη διάρκεια που έκανε χρήση της Εφαρμογής καθίστανται άμεσα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές με την αποστολή της τελικής ηλεκτρονικής απόδειξης. Τυχόν χρέωση χρήσης που ο Χρήστης έχει προκαταβάλει προς την Εταιρία δεν επιστρέφεται.

γ. ο Χρήστης θα διαγράψει κάθε λογισμικό ή εφαρμογή που σχετίζεται με το evexis

5.8 Μετά τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης ή της περιόδου χάριτος ή με τη διακοπή του Λογαριασμού, ο Χρήστης δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή. Ο Λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί.

5.9 Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της παρούσας συμφωνίας κατά παράβαση των ανωτέρω όρων, ρητώς και αμοιβαίως συμφωνείται ότι δε γεννάται καμία υποχρέωση αποκατάστασης οιασδήποτε μορφής ζημίας με βάση την παρούσα και ότι το ανυπαίτιο μέρος θα έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση αποκλειστικά και μόνο αποδεδειγμένης θετικής ζημίας, να αναζητήσει ως αποζημίωση ποσό που δεν ξεπερνάει την τριμηνιαία συνδρομή ως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο λύσης ή λήξης της παρούσης. Ρητώς αποκλείεται η αναζήτηση αποκατάστασης οιασδήποτε άλλης ζημίας που ξεπερνάει το ποσό αυτό.

5.10 Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας ή πνευματικών δικαιωμάτων ή στην περίπτωση παραβίασης των οικονομικών υποχρεώσεων του Χρήστη.

6. Ανωτέρα Βία

6.1 Πέραν των οικονομικών υποχρεώσεων του Χρήστη για την καταβολή της χρέωσης χρήσης της Εφαρμογής, κανένα Μέρος δε φέρει ευθύνη για αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά εμπόλεμη σύρραξη, σεισμό, πλημμύρα, εμπάργκο, απεργία εργαζομένων, κυβερνητική πράξη, πτώση της παροχής Διαδικτύου (ίντερνετ) όταν αυτή δεν οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρίας, τροποποιήσεις στη νομοθεσία που επηρεάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή άλλο γεγονός.

6.2 Στην περίπτωση αυτή, κάθε Μέρος οφείλει:

α. να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο το άλλο Μέρος για την αιτία αυτή

β. να προβαίνει σε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος

6.3 Σε περίπτωση που η Εταιρία τελεί σε αδυναμία παροχής της Εφαρμογής ή ο Χρήστης τελεί σε αδυναμία λήψης της Εφαρμογής για περίοδο που ξεπερνάει τις τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες ως αποτέλεσμα γεγονότων ανωτέρας βίας, ο Χρήστης δύναται να διακόψει την Υπηρεσία με τους ορισμούς του όρου 5.2 στοιχ. γ του παρόντος. Ρητώς αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη αποκατάστασης οιασδήποτε ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν αποζημίωσης κατά τον όρο 5.9.

7. Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

7.1 Ο Πάροχος της υπηρεσίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Εφαρμογής και την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη και των Πελατών του.

7.2 H ιστοσελίδα του Παρόχου Υπηρεσίας παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη και των Πελατών του, φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της Εφαρμογής περιλαμβάνουν την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος, τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall) για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της Εφαρμογής, καθώς επίσης τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της Εφαρμογής.

7.3 Ο Πάροχος της Υπηρεσίας λειτουργεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων-GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation) [Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον νόμο 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016”.

7.4 Τα αρχεία καταγραφής δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία μέσω της Εφαρμογής evexis μεταφέρονται σε διακομιστή που παρέχεται από συμβεβλημένο με την Εταιρία νομικό πρόσωπο και αποθηκεύονται.

7.5 Η Εταιρία δε θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα, παρά στο μέτρο που είναι αναγκαίο για να παρέχει τις συμφωνηθείσες Υπηρεσίες στο Χρήστη.

7.6 Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου του Παρόχου Υπηρεσίας που είναι ανηρτημένη στο εξής διαδικτυακό σύνδεσμο https://partners.evexis.eu/privacy και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

7.7 Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη και των Πελατών του που έχει εισάγει ο Χρήστης στην Εφαρμογή διαγράφονται με τους όρους που προσδιορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου και στην παρούσα.

8. Υποχρεώσεις Χρήστη

8.1 Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να κρατάει ασφαλή τα στοιχεία πρόσβασης στην Εφαρμογή. Τα στοιχεία πρόσβασης είναι προσωπικά και δεν θα πρέπει να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Ο Πάροχος της υπηρεσίας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από άτομα που διαθέτουν τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη.

8.2 Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για τον σκοπό που του παρέχεται και με τρόπο που δεν επηρεάζει την εύρυθμη ροή των συστημάτων της Εφαρμογής ή την Εφαρμογή σαν σύνολο. Αυτό συμπεριλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, υπολογιστική ισχύ, μνήμη, χωρητικότητα του εξοπλισμού και των μηχανημάτων της Εφαρμογής.

8.3 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει το δικαίωμα και τη συγκατάθεση να καταχωρήσει στο σύστημα οποιαδήποτε πληροφορία, οποιασδήποτε μορφής. Επίσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την νομιμότητα του περιεχομένου που καταχωρεί και αποδέχεται πως αυτή η πληροφορία δεν αντιβαίνει στην νομοθεσία ή/και τα χρηστά ήθη και έθιμα της χώρας του, ιδία δε τη συμμόρφωσή του με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR.

8.4 Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών από την Εταιρία. Ο Χρήστης αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της συμφωνίας και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο υπηρεσιών της Εταιρίας. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη συμβατότητα με τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία της Εφαρμογής. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση τείχους προστασίας από κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή της επιλογής του.

8.5 Ο Χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξασφάλιση σύνδεσης στο διαδίκτυο.

8.6 Ο Χρήστης θα διατηρεί επίσης τα δεδομένα και πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρία ώστε να δύναται ανά πάσα στιγμή να τα επαναφέρει σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής.

8.7 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση: (i) να χρησιμοποιεί, τροποποιεί ή ενσωματώνει σε άλλο Λογισμικό, ή δημιουργεί ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού και (ii) να πωλεί, παραχωρεί (ή υπο-παραχωρεί) δικαιώματα, μισθώνει, εκχωρεί, μεταβιβάζει, ενεχυριάζει ή μοιράζει τα δικαιώματα του βάσει της παρούσας συμφωνίας με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) να αντιγράφει, διανέμει ή αναπαραγάγει την εφαρμογή προς όφελος τρίτων (iv) να αποκαλύπτει τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιεί για δικές του ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και (v) να τροποποιεί, αποσυναρμολογεί, αποσυνθέτει, ανασυνθέτει, αναθεωρεί, ή βελτιώνει το Λογισμικό ή προσπαθεί να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού.

8.8 Ο Χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα και δηλώνει υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύσει και να αποζημιώσει τον Πάροχο Υπηρεσίας από κάθε απαίτηση, διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, έξοδα ή/και διεκδίκηση, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών εξόδων, που αναζητούνται από τον Πάροχο Υπηρεσίας, τα πρόσωπα που τον διοικούν, τους εργαζομένους ή τους συνεργάτες του, όταν αυτά προκύπτουν ή συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με πράξη ή παράλειψη του Χρήστη, των υπαλλήλων ή συνεργατών του.

8.9 Ο Χρήστης θα εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις του για έγκαιρη και προσήκουσα συνεργασία με την Εταιρία ώστε να μην παρεμποδίζει την Εταιρία στην παροχή των υπηρεσιών της. Αν ο Χρήστης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για έγκαιρη ή/και προσήκουσα συνεργασία, οι παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση με την αντίστοιχη επιμήκυνση του χρόνου παροχής των υπηρεσιών από την Εταιρία. Ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία αυτοτελώς για πρόσθετες δαπάνες και έξοδα που θα προκύψουν σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρίας.

8.10 Οι όροι του παρόντος άρθρου διατηρούνται σε ισχύ ακόμα και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας σύμβασης.

9. Πνευματική Ιδιοκτησία και δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου

9.1 Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν αναρτημένες στην Εφαρμογή, εκτός της Πληροφορίας που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στην Εταιρία ή/και που διαχειρίζεται η Εταιρία, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά.

9.2 Η Εταιρία διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα για το λογισμικό evexis. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ρητά ότι κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το evexis δεν αποκτά δυνάμει της παρούσας σύμβασης και χρήσης της Εφαρμογής.

9.3 Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής, των κειμένων, των εικόνων και των λογοτύπων της Εφαρμογής για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους σκοπούς πέραν αυτούς για τους οποίους παρέχεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.

9.4 Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, λήψη ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου η πληροφορίας λογισμικού προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό προς οποιονδήποτε.

10. Εμπιστευτικότητα

10.1. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αποκαλύπτουν σε τρίτα μέρη τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται σε εκτέλεση και σε σχέση με τη σύμβαση και την εφαρμογή της και ότι θα της χειρίζονται ως εμπορικό μυστικό (απόρρητο), εκτός από τις κάτωθι περιπτώσεις που απαριθμούνται και αναφέρονται περιοριστικά:

α. οι Πληροφορίες είναι ήδη γνωστές στο ευρύ κοινό

β. γνωστοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης στον αποδέκτη από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας

γ. κατέστησαν γνωστές ή κοινοποιήθηκαν στον Αποδέκτη από τρίτο πρόσωπο που δε δεσμεύεται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή εχεμύθειας

δ. οι πληροφορίες που ο Αποδέκτης υποχρεούται να αποκαλύπτει βάσει οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή κατ’ εντολή οποιοσδήποτε εποπτικής ή δικαιοδοτικής αρχής, έχοντας προηγουμένως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει εγκαίρως το αντισυμβαλλόμενο μέρος για την επικείμενη αποκάλυψη.

10.2. Τα πρόσωπα που συνεργάζονται με το Χρήστη και συμβάλλονται εγγράφως μαζί του δε θεωρούνται τρίτα μέρη υπό τον όρο ότι υπόκεινται και δεσμεύονται σε αντίστοιχες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας με το παρόν.

11. Έκφραση Γνώμης

11.1 Οποιαδήποτε πληροφορία/άρθρο/παρουσίαση καταχωρείται ή αποστέλλεται από τον Χρήστη με σκοπό την προβολή του στις αναρτήσεις του επίσημου ιστότοπου της Εφαρμογής καθώς και την προβολή της μέσω της Εφαρμογής αποτελεί προσωπική άποψη του Χρήστη.

11.2 Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της πληροφορίας και την ακρίβεια του.

11.3 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας κρίνει ότι είναι προσβλητική προς την ίδια, την Εφαρμογή, τους υπόλοιπους Χρήστες ή τους αναγνώστες της πληροφορίας.

12. Περιορισμός ευθύνης

12.1 Ο Χρήστης φέρει άμεση και αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων τρίτων έναντι αυτών. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Πάροχο Υπηρεσίας για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει από την αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

12.2 Ο Χρήστης απαλλάσσει τον Πάροχο Υπηρεσίας από κάθε ευθύνη και από κάθε απαίτηση Πελατών ή τρίτων για καταπάτηση δικαιωμάτων Πελατών ή τρίτων που θα προκληθεί από αθέτηση εκ μέρους του συμβατικών υποχρεώσεων που ορίζονται από τους όρους χρήσης και την κείμενη νομοθεσία.

12.3 Ο Χρήστης ρητώς αναγνωρίζει και δηλώνει ότι η χρήση της Εφαρμογής ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του Χρήστη. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις τεχνικές, προσωπικές ή οικονομικές απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη χρήση της Εφαρμογής. Με την επιφύλαξη του όρου 12.4, η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή της επιχείρησής του από τη χρήση της Εφαρμογής. Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την παρεχόμενη Εφαρμογή. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση οιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας δεδομένων λόγω καθυστερήσεων, διακοπής της Εφαρμογής, μεμονωμένα ή κατ’ επανάληψη, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος, κτλ. που προκλήθηκαν από την Εταιρία και τους εργαζομένους της.

12.4 Για άμεση και αποδεδειγμένη ζημία του Χρήστη που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε Διακοπή Λειτουργίας (Downtime) και αδυναμία παροχής της Εφαρμογής με αποκλειστική ευθύνη της Εταιρίας, για διάστημα που ξεπερνάει τις είκοσι (20) συνεχόμενες ημέρες, ρητώς αναγνωρίζεται ότι η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο ποσό της χρέωσης χρήσης που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα εκδήλωσης του προβλήματος και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνάει την τριμηνιαία χρέωση χρήσης. Ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει δικαίωμα να παράσχει πίστωση χρόνου για τη χρήση της Υπηρεσίας, αντιστοιχούσα στο χρονικό διάστημα διακοπής αυτής ως ανωτέρω, οπότε η αποζημίωση του Χρήστη θα συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στην πίστωση αυτή.

12.5 Σε καμία περίπτωση, ούτε η Εταιρία ούτε τα πρόσωπα που τη διοικούν, οι εργαζόμενοι ή συνεργάτες της φέρουν οιαδήποτε ευθύνη έναντι του Χρήστη ή Πελάτη ή τρίτου προσώπου για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, παρεπόμενη, περιστασιακή, εξαιρετική ή άλλου είδους απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την απώλεια εσόδων ή δεδομένων, ανεξαρτήτως της αιτίας αυτής, ακόμα και αν η Εταιρία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας.

12.6 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης λήξης της Εφαρμογής, ρητώς και αμοιβαίως συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι καμία υποχρέωση αποκατάστασης οιασδήποτε ζημίας που προήλθε από την Εφαρμογή δε βαρύνει την Εταιρία και ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση αποκλειστικά και μόνο αποδεδειγμένης θετικής ζημίας, να αναζητήσει ως αποζημίωση ποσό που δεν ξεπερνάει την τριμηνιαία συνδρομή ως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο λύσης ή λήξης της παρούσης. Ρητώς αποκλείεται η αναζήτηση αποκατάστασης οιασδήποτε άλλης ζημίας που ξεπερνάει το ποσό αυτό.

12.7 Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παράνομη ή καταχρηστική χρήση της Εφαρμογής από τρίτα μέρη που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης ή αποτρέπουν ή διακόπτουν την Εφαρμογή.

12.8 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εφαρμογή μπορεί να τροποποιηθεί ή να βελτιωθεί από την Εταιρία ανά πάσα στιγμή και ότι ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές, περιεχομένου ή άλλες αλλαγές.

12.9 Ο περιορισμός ευθύνης που εισάγεται με το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή των οικονομικών υποχρεώσεων του Χρήστη.

13. Εκχώρηση

13.1 Ο Χρήστης δε δύναται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει συνολικά ή εν μέρει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας και κάθε τέτοιου είδους εκχώρηση ή μεταβίβαση χωρίς τη συναίνεση της Εταιρίας είναι απολύτως άκυρη.

13.2 Κατ’ εξαίρεση, ο Χρήστης δύναται να εκχωρήσει τη σύμβαση σε συνδεδεμένη εταιρία – νομικό πρόσωπο με τον Χρήστη κατά τους ορισμούς του εταιρικού δικαίου χωρίς τη συναίνεση της Εταιρίας και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του όρου 1.7 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης οφείλει να κοινοποιήσει στην Εταιρία την επερχόμενη εκχώρηση εντός 5 ημερών από την ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα και το νομικό πρόσωπο υπεισέρχεται αυτοδίκαια στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Χρήστη από την παρούσα σύμβαση.

13.3 Η Εταιρία δύναται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση συνολικά ή εν μέρει όπως και να αναθέσει την εκτέλεση ορισμένων Υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων συνδεόμενων εταιριών.

13.4 Η παρούσα σύμβαση δεσμεύει και εφαρμόζεται από κάθε διάδοχο του συμβαλλόμενου μέρους κατά τα ως άνω οριζόμενα.

14. Λοιποί όροι

14.1 Η ελληνική νομοθεσία εφαρμόζεται αποκλειστικά και οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών εξαιρούνται ρητώς. Για όλες τις διαφορές, συμφωνείται ότι το αρμόδιο δικαστήριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, έχει αποκλειστική δικαιοδοσία.

14.2 Η παρούσα σύμβαση δεν εγκαθιδρύει ούτε δημιουργεί οιαδήποτε σχέση εταιρικής σύμπραξης, συνεταιρισμού, εργασίας, δικαιόχρησης (franchise), πρακτορείας, μεσιτείας, αντιπροσώπευσης, διανομής ή άλλη μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη.

14.3 Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται και συμφωνούνται ουσιώδεις και η παραβίαση οιουδήποτε από αυτούς θεωρείται ως παράβαση της παρούσας Σύμβασης.

14.4 Εάν μια διάταξη αυτής της συμφωνίας είναι ή καταστεί αναποτελεσματική ή άκυρη ή αντίθετη σε διάταξη νόμου ή η παρούσα συμφωνία είναι ελλιπής, αυτό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω διατάξεων αυτής της συμφωνίας. Η αναποτελεσματική διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί από μια εκτελεστή διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον οικονομικό σκοπό της αναποτελεσματικής πρόβλεψης

14.5 Η παράλειψη ή καθυστέρηση των μερών να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη Σύμβαση σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματα αυτά.

14.6 Εάν πραγματοποιηθούν ενημερώσεις ή παρόμοιες αλλαγές στο evexis κατά τη διάρκεια της άδειας χρήσης, ισχύουν επίσης αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις.

14.7 Η Εταιρία δικαιούται να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση οι οποίοι θα ισχύουν μετά την παρέλευση 30 ημέρων από τη δημοσίευσή τους στη ροή ειδήσεων στην ιστοσελίδα σύνδεσης των συνεργατών (https://partners.evexis.eu). Ο Χρήστης οφείλει να συμβουλεύεται τακτικά για τυχόν αλλαγές στη παρούσα σύμβαση ελέγχοντας το https://partners.evexis.eu όπου βρίσκονται αναρτημένοι. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να παύσει τη χρήση της Εφαρμογής άμεσα γνωστοποιώντας την πρόθεσή του εγγράφως προς την Εταιρία κατά τους όρους του 5.2 του παρόντος (αρκεί αποστολή email στην ως άνω διεύθυνση).

14.8 Οι κοινοποιήσεις εγγράφων και γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, θεωρείται ότι γίνονται προσηκόντως στις εξής υποδεικνυόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

α. για την Εταιρία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας: info@evexis.eu

β. για τον Χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Χρήστης έχει καταχωρίσει στο Λογαριασμό του.

14.9 Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου της οποίας δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.