‘Αδεια λειτουργίας Διαιτολογικού γραφείου

Η άδεια λειτουργίας Διαιτολογικού γραφείου είναι μια διαδικασία που μάλλον ακούγεται χρονοβόρα και δαιδαλώδης στα αυτιά ενός επαγγελματία Διατροφολόγου.

Είναι όμως έτσι; Στο παρών άρθρο θα δούμε τι ορίζει ο νόμος βάσει των επίσημων φύλλων της κυβερνήσεως ώστε σε λίγα λεπτά, να γνωρίζετε από πού πρέπει να ξεκινήσετε προκειμένου να αποκτήσετε την άδεια λειτουργίας για το δικό σας Διαιτολογικό γραφείο.

Εξοπλιστείτε με λίγη υπομονή και σκεφθείτε ποιόν λογιστή θα εμπιστευθείτε, γιατί το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστείτε την συνδρομή του.

Άδεια λειτουργίας Διαιτολογικού γραφείου: Τίτλος σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Η αδειοδότηση ενός Διαιτολογικού γραφείου ξεκινάει από τον τίτλο σπουδών.

Δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος-η να είναι απόφοιτη-ος συγκεκριμένων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Φυσικά, μπορεί να διαθέτει πτυχίο εξωτερικού, με αναγνωρισμένη ισοτιμία όμως με τα συγκεκριμένα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της Ελλάδος.

Ακολούθως, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της εκάστοτε περιφέρειας. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το προεδρικό διάταγμα 133/2014 – ΦΕΚ A 213 – 01.10.2014.

Όταν κάποιος λοιπόν διαθέτει τα παραπάνω, μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Διαιτολόγου. Είτε στο δικό του γραφείο, είτε σε συνεργασία με άλλους Διαιτολόγους ή άλλους Επαγγελματίες Υγείας.

Νομοθετικό πλαίσιο

Για την άδεια λειτουργίας Διαιτολογικού γραφείου υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που καθορίζει τις διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας.

Καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι που αφορούν τις κτηριακές υποδομές αλλά και ο εξοπλισμός που πρέπει να διατίθεται. Λεπτομερής πληροφόρηση μπορείτε να βρείτε στην Αριθμ. Γ1β/οικ.67585 απόφαση.

Στην απόφαση, γίνεται ο καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών Διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων Διαιτολογικών μονάδων.

Στο παρών άρθρο, ξεχωρίσαμε τα βασικά που πρέπει να γνωρίζει ένας Διαιτολόγος πριν ξεκινήσει την διαδικασία για την άδεια λειτουργίας Διαιτολογικού γραφείου.

1ο βήμα: Εγγραφή στα μητρώα του ΕΦΚΑ ως ελεύθερος επαγγελματίας

Πριν την επίσκεψη στη ΔΟΥ, χρειάζεται να γίνει προεγγραφή στα μητρώα ασφάλισης του ΕΦΚΑ ως Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Η εγγραφή γίνεται στο υποκατάστημα που ανήκει η έδρα της επιχείρησης, με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Αποδεικτικό έδρας ατομικής επιχείρησης (μισθωτήριο, τίτλος ιδιοκτησίας, κλπ)
 • Αίτηση εγγραφής
 • Έγγραφο ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή βεβαίωση που θα σας χαρακτηρίζει νέο ασφαλισμένο και θα περιλαμβάνει ημ/νία ασφάλισης
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητάς της (ΚΑΔ)

Η διαδικασία προεγγραφής στο ΕΦΚΑ ως Ελεύθερος Επαγγελματίας μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά εάν αποστείλλετε:

 1. Αίτηση εγγραφής μέσα από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ
 2. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα και ο ΚΑΔ της δραστηριότητας

Η ηλεκτρονική διαδικασία μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή τον λογιστή του.

Έδρα Διαιτολογικού γραφείου

Αναφορικά με την έδρα του Διαιτολογικού σας γραφείου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ενοικιαζόμενο ή ιδιόκτητο χώρο που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε το σπίτι σας, αρκεί να γίνει αλλαγή χρήσης από οικία σε επαγγελματική στέγη. Για την συγκεκριμένη διαδικασία απαιτείται συνδρομή Μηχανικού.

Περιθώριο 30 ημερών και έναρξη πληρωμής εισφορών

Αφού γίνει η προεγγραφή στον ΕΦΚΑ, υπάρχει ένας (1) μήνας περιθώριο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε διαφορετική περίπτωση, η προεγγραφή θα ακυρωθεί.

Ανεξάρτητα από το αν η έναρξη θα γίνει στις αρχές ή στο τέλος του μήνα, η χρέωση θα γίνει για τις εισφορές για ολόκληρο τον μήνα, έτσι για το καλωσόρισμα στην Ελληνική πραγματικότητα…

2ο βήμα: Έναρξη στην εφορία

Η έναρξη επιτηδεύματος γίνεται στις κατά τόπους ΔΟΥ και είναι ένα υποχρεωτικό βήμα για όλους τους επαγγελματίες.

Η έναρξη στην εφορία μπορεί γίνει με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) στην αρμόδια ΔΟΥ είτε ηλεκτρονικά. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αντλείσετε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Ένα από τα ζητούμενα εκεί, είναι να δηλωθεί το είδος της δραστηριότητας που θα ασκήσει ο ενδιαφερόμενος. Στην Ελλάδα, για να δηλώσει κάποιος τι επάγγελμα ασκεί, πρέπει να επιλέξει τον αντίστοιχο Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Ποιοί ΚΑΔ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άδεια λειτουργίας Διαιτολογικού γραφείου

Ο ΚΑΔ που δηλώνεται για αυτοτελή Διαιτολογικά Γραφεία ως κύριος είναι ο 86.90.19.10 (Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι Ιατροί). Σε περίπτωση που τυχόν επιθυμείτε, μπορείτε να δηλώσετε ως “δευτερεύων” ΚΑΔ τον 96.04.10.01 (Υπηρεσίες Διαιτολογίας).

Για Πολυδύναμες Διαιτολογικές Μονάδες, δηλώνεται ως κύριος ο 96.04.10.02 [Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)].

Μετά την έναρξη στην εφορία, υποβάλλουμε στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της έναρξης και παίρνουμε βεβαίωση εγγραφής.

3ο βήμα: Επίσκεψη στην Περιφέρεια

Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι για να λάβετε την έγκριση για την άδεια λειτουργίας Διαιτολογικού γραφείου πέρα από την έναρξη της ιδιωτικής σας επιχείρησης στην εφορία, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αντίστοιχο τμήμα της Περιφέρειας στην οποία θα εδρεύει η επιχείρηση σας και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Δημόσιας Υγείας.

Οι προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας είναι καθορισμένες από τον νόμο, αλλά πιθανά να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά τμήμα Δημόσιας Υγείας.

Υποχρεωτικός εξοπλισμός

Από την νομοθεσία καθορίζεται και ο απαραίτητος εξοπλισμός που πρέπει να υπάρχει σε ένα Διαιτολογικό γραφείο.

Για να εκδοθεί λοιπόν άδεια λειτουργίας Διαιτολογικού γραφείου, ο χώρος πρέπει να διαθέτει:

 • ηλεκτρονικό ζυγό
 • δερματοπτυχόμετρο
 • αναστημόμετρο
 • πιεσόμετρο
 • εξεταστικό κρεβάτι
 • λιπομετρητή
 • ηλεκτρονικό υπολογιστή (σταθερό ή φορητό) καθώς και εκτυπωτή

Αυτά αποτελούν τον ελάχιστο από τον νόμο εξοπλισμό αλλά και πάλι πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα της Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειάς σας.

Αν και δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, σημειώστε ότι η προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών είναι επιτακτική και μπορείτε να την καλύψετε με την αγορά ενός UPS.

Τι ισχύει με την Διατροφική πυραμίδα

Αναφορικά με την ύπαρξη της Διατροφικής Πυραμίδας (προπλάσματα τροφίμων) στο γραφείο είναι απαραίτητη και απαιτείται από την νομοθεσία.

Η πυραμίδα μπορεί να είναι από plexiglass και να περιέχει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Μια πιο οικονομική λύση είναι μια μεγάλη αφίσα που απεικονίζει την Διατροφική Πυραμίδα.

Για το ποια επιλογή θα ακολουθήσετε πρέπει να ενημερωθείτε με το τμήμα της Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειάς σας. Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο επιλογές είναι σύννομες.

Διαιτολογικό λογισμικό

Το διαιτολογικό πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (λογισμικό) αποτελεί προαιρετικό εξοπλισμό από τον νόμο, αλλά  η απόκτησή του και η χρήση του θεωρείται απαιραίτητη.

Χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό για Διαιτολόγους μπορείτε να σχεδιάσετε εύκολα γρήγορα, θρεπτικά και ευπαρουσίαστα διαιτολόγια. Κατά τον τρόπο αυτό η δουλειά σας θα γίνει ευκολότερη και οι πελάτες σας πιο ευχαριστημένοι.

Και επειδή η λαίκή παροιμία λέει πως “αν δεν παινέψεις το σπίτι σου…” , σου προτείνουμε το evexis, το 1ο cloud λογισμικό για Διαιτολόγους στην Ελλάδα. Μπορείς το να αποκτήσεις με λίγα κλικ, στην χαμηλότερη τιμή που θα βρείς στην Ελληνική αγορά.

Τι πρέπει να κάνεις μετά την άδεια λειτουργίας Διαιτολογικού γραφείου

Αρκούν μόνο οι έννομες προϋποθέσεις για την εύρυθμη και πετυχημένη λειτουργία του διαιτολογικού σου γραφείου;

Σαφώς και όχι! Η επιτυχία είναι ένας δρόμος μακρύς και πρέπει να διαθέτεις δεξιότητες επικοινωνίας και ενσυναίσθησης καθώς και ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που συνεχώς πρέπει να εξελίσσεται.

Προβολή και συνεχές marketing

H προβολή του γραφείου σου είναι καθοριστικής σημασίας για την επαγγελματική σου επιτυχία.

Πλέον, η συνεχής και ισχυρή παρουσία στο διαδύκτιο είναι ένα ισχυρότατο όπλο ώστε να επιτευχθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μια συνεχής ροή πελατολογίου. Αρχικά, η επένδυση στο εταιρικό προφίλ σου στην Google καθώς και στην επαγγελματική ιστοσελίδα σου είναι μια κίνηση που θα σου αποφέρει μελλοντικά διαρκή αειφορία της επιχείρησης σου.

Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας για να σε βοηθήσουμε να αναπτύξεις την επιχειρηση σου. Έχουμε την τεχνογνωσία, ξέρουμε τι και πώς πρέπει να κάνεις για να πετύχεις!

Η ομάδα του evexis, του 1ου cloud λογισμικού για Διαιτολόγους στην Ελλάδα, σου εύχεται Καλή Σταδιοδρομία!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *